Konsultacje diagnostyczne

HOGAN ASSESSMENT SYSTEMS

Badanie pozwala na określenie mocnych i słabych stron osoby badanej, jej predyspozycji i ograniczeń w osiąganiu sukcesu, a także jej postaw i wartości.

Służy do oceny potencjału oraz predyspozycji do osiągania sukcesu. Pokazuje cechy osobowości pojawiające się w relacjach międzyludzkich. Ukazuje również te cechy, które mogą utrudniać jej funkcjonowanie w relacjach z innymi oraz hamować rozwój zawodowy.

Badanie pokazuje również „wewnętrzną stronę osobowości”, czyli motywacje, wartości i preferencje, które warunkują późniejsze zadowolenie i satysfakcję z pracy.

Badanie wykorzystuje się w biznesie np. w diagnozie kadry menedżerskiej w projektach rozwojowych, przy optymalizacji procesów selekcji i rekrutacji, rozwiązywaniu konfliktów zespołowych oraz w doradztwie personalnych, zawodowym i coachingu.

EXTENDED DISC ANALIZA INDYWIDUALNA

Badanie służy do diagnozy naturalnych predyspozycji i talentów osoby badanej. Opisuje naturalny styl zachowania, styl komunikacji, sposób podejmowania decyzji, mocne strony, to, co motywuje, a co demotywuje daną osobę oraz wskazuje potencjalne obszary do pracy nad sobą.

Tym, co odróżnia Analizę Indywidualną od innych narzędzi oceny, jest to, że głębiej mierzy nieuświadomiony poziom zachowań. W praktyce oznacza to, iż wyniki pokazują, kim właściwie respondent jest, nie zaś, jaki wydaje się mu, że powinien być w obecnym środowisku pracy. W rezultacie raport identyfikuje prawdziwe mocne strony oraz potencjalne obszary do doskonalenia, pozwalając na coraz skuteczniejsze działanie.

Najczęściej wykorzystywany jest w programach rozwoju umiejętności przywódczych, selekcji kadry, budowaniu zespołu oraz poradnictwie zawodowym i coachingu.

TALENT Q

Talent Q Assessment System to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na wykorzystanie szeregu najwyższej jakości narzędzi psychometrycznych służących do oceny osobowości, umiejętności oraz kompetencji w oparciu o jeden system online.

Wielofunkcyjne narzędzia Talent Q pomagają w rozwoju osobistym, planowaniu ścieżki kariery, rozwoju talentów.

W skład narzędzi Talent Q wchodzą:

Testy zdolności analitycznych Elements – nowoczesne narzędzie, pozwalające na diagnozę potencjału w szybki i skuteczny sposób.

Kwestionariusz osobowości Dimensions – wielowymiarowe podejście do badania osobowości, dające możliwość dokonywania oceny na wielu płaszczyznach funkcjonowania.

TEST PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH

Kwestionariusz Preferencji Zawodowych pozwala na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności. Umożliwia wygenerowanie listy rekomendowanych i odradzanych zawodów. Pokazuje siedem grup zainteresowań, odnoszących się do typów wykonywanych czynności: językowe; matematyczno-logiczne; praktyczno-techniczne; praktyczno-estetyczne; opiekuńczo-usługowe; kierowniczo – organizacyjne oraz biologiczne.

Analiza jest stosowana dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz osób dorosłych. Wyniki kwestionariusza mogą być pomocne w wyborze kierunku kształcenia, w wyborze zawodu.

Kwestionariusz Kompetencji Społecznych służy do oceny kompetencji społecznych rozumianych jako nabyte umiejętności wpływające na efektywność funkcjonowania osoby badanej w różnych sytuacjach społecznych. Kwestionariusz dostarcza opisuje m.in. trzy wskaźniki, określające poziom kompetencji ujawnianych w sytuacjach: ekspozycji społecznej, wymagających asertywności oraz bliskiego kontaktu interpersonalnego.

Jest stosowany dla młodzieży licealnej (15 – 19 lat), studentów oraz dorosłych osób pracujących. Wyniki mogą być pomocne m.in. w doradztwie zawodowym.